IT security

Praktično svi naši projekti na posredan način podižu bezbednost podataka na viši nivo. Međutim postoje i projekti kod kojih je unapređenje zaštite osnovni cilj.

Sa druge strane iako tvrdimo da zaštita računarskih sistema mora biti kontinuiran proces koji traje dokle god traje i poslovanje, implementaciju pojedinih zaštitnih mehanizama i rešenja moramo da tretiramo kao projekte.

Najčešće su to projekti implemetacije Next Generation Firewall uređaja kojima štitimo računarsku mrežu u korisničkim sistemima. Naravno, sva potrebna podešavanja prvo planiramo u dogovoru sa korisnikom. Nakon ovog osnovnog nivoa zaštite često se dešava da se korisnik opredeli za još neki vid zaštite na primer e-mail zaštitu, obuku zaposlenih ili bezbednu bežičnu mrežu.

Druga velika tema security projekata je bekap. Počinjemo od analize potreba i specifičnosti korisnika kako bismo došli do optimalne tehnologije. Najvažniji korak je naravno definisanje Politike bekapa koju korisnik mora da odobri, a na osnovu koje se radi implementacija. Redovna provera izvršenja bekap procedura i povremena provera ispravnosti bekapa su obavezne aktivnosti koje slede, korisnik ih nekada obavlja samostalno, a ukoliko nema dovoljno ljudskih resursa u IT timu, ove važne aktivnositi prepušta nama.

Saznajte još detalja o IT bezbednosti iz naše besplatne Cybersecurity brošure!